Het bestuur


Het bestuur van Stichting De Dijk bestaat momenteel uit drie bestuursleden:
Berrie Stam (voorzitter) tel. 06-23442997
Ad Renne (penningmeester) tel: 038-3327909
Lilian Westendorp (secretaris) tel: 038-3322582
Het uitgangspunt tijdens de ontwikkeling van een locatie is dat ouders/verwanten intensief samenwerken, onder leiding van het bestuur, om belangrijke zaken af te stemmen, om adviezen te krijgen en om vragen te beantwoorden.
Ouders spelen een belangrijke rol in het project. Het bestuur neemt bij het uitoefenen van haar taak adviezen, suggesties of vragen van ouders van de toekomstige bewoners mee in de besluitvorming.
Elk bestuurslid is gekoppeld aan een werkgroep en bespreekt met de voorzitter van de werkgroep de te nemen stappen, voortgang, et cetera. Bestuurders ontvangen geen beloning.
Vacature:
Binnen het bestuur staat een vacature open voor een onafhankelijk bestuurslid. Geschikt en interesse? Neem contact op met een van de bestuursleden.


Beleid


Stichting ‘De Dijk’ kent een helder en eenduidig beleid. Dit hebben wij als volgt geformuleerd: Stichting De Dijk bereikt haar doelstelling door die marktpartijen bij elkaar te brengen (wooncorporatie, architect, bouwbedrijf, zorgverlener, gemeente, provincie) die noodzakelijk zijn om het beoogde appartementencomplex aan de IJsselwaard, en eventuele toekomstige wooncomplexen te realiseren.
Deze partijen sluiten met elkaar en met de toekomstige bewoners de overeenkomsten af die voor de bewoning en zorgverlening van het appartementencomplex en haar bewoners nodig zijn. De stichting werft gelden door het aantrekken van sponsors en door het verkrijgen van giften (zie tabblad Helpen). Binnen Stichting De Dijk wordt niet gestreefd naar vermogensvorming. Ontvangen gelden worden besteed aan specifieke projecten die de kwaliteit van het wonen of van de zorg verhogen. De stichting heeft in haar bestuur een penningmeester, die de financiële middelen beheert en daarover conform de statuten van de stichting binnen het bestuur verantwoording aflegt.


Visie locatie IJsselwaard


Voor het project aan de IJsselwaard in Kampen, werken jongeren, ouders en bestuursleden van Stichting De Dijk, samen aan de realisatie van een woonvorm met een centrale ruimte, en met dertien individuele appartementen voor dertien jongeren (een groep van zes en een groep van zeven). In dit project hebben jongeren en ouders een grote inbreng. De woon- en zorgvraag staan centraal en we gaan uit van de individuele wensen, behoeften en mogelijkheden van de jongeren. Tegelijkertijd zijn er volop mogelijkheden om samen activiteiten te ondernemen en om elkaar op te zoeken.
De jongeren moeten De Dijk ervaren als een veilige plek om te wonen, anderen te ontvangen, maar vooral een plek voor henzelf. Een huis waarin iedereen zich welkom voelt en gastvrijheid heel belangrijk is.
Dit betekent dat we samen met ouders zoeken naar optimaal wooncomfort voor de jongere die in het appartementencomplex komt wonen, maar ook kijken naar de zorg die een jongere vraagt. De zorg en ondersteunende diensten volgen dus de bewoner en niet andersom. Op deze manier blijft de bewoner centraal staan in zijn/haar mogelijkheden.
Fysiek gezien werken we vanuit twee woongroepen die met elkaar verbonden zijn. Het gebouw bestaat uit twee lagen met appartementen op de begane grond en op de bovenetage.
De bovenetage is bestemd voor bewoners die zelf hun 'natje en droogje' kunnen regelen, maar die ook gebruik kunnen maken van de centrale ruimte als ontmoetingsplek of ruimte waar samen gegeten/ontspannen kan worden. De bewoners van de bovenetage ontvangen begeleiding naar behoefte (op verzoek van bewoner, ouders en/of begeleiders). Uitgangspunt voor de bovenetage is: zo zelfstandig mogelijk wonen, dus ook zo gewoon mogelijk.
De begane grond vormt meer dan boven het geval is, een woongroep waarbij 24-uurszorg centraal staat. Deze bewoners zijn meer aangewezen op de hulp van anderen dan de bewoners van de bovenetage, maar ook hier staan de bewoners centraal, zij hebben dus ook hun eigen appartement waarin ze zich kunnen terugtrekken. Bewoners geven zelf, of met ouders/begeleiders, hun wensen aan op het gebied van wonen, zorg en vrije tijd.
Stichting de Dijk wil met het wooncomplex werken vanuit de driehoek: bewoners-ouders-(zorg)begeleiders. Met deze drie partners wordt een meerjarenplan opgesteld van waaruit gewerkt wordt aan speerpunten die we met elkaar formuleren. Op deze manier werken we samen aan een goed wooncomplex dat kleinschalig en daardoor overzichtelijk is, met als uitgangspunt 'een huis waar iedereen zich welkom voelt'.


Doel


Stichting De Dijk heeft als doel:
•    het realiseren en in stand houden van kleinschalige woonprojecten voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking;
•    het creëren van een optimaal leef- en woonklimaat en het organiseren en aanbieden van zorg op maat aan de bewoners.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
•    het door en voor rekening van derden doen stichten van woonfaciliteiten ten behoeve van de huisvesting, en indien nodig het huren van deze faciliteiten;
•    het werven van fondsen en subsidies;
•    het verwerven van de benodigde middelen om dit doel te bereiken.

De stichting heeft geen winstoogmerk.


Werkgroepen


De inbreng van de ouders is belangrijk. In de ontwikkelingsfase van locatie IJsselwaard hebben wij met elkaar samengewerkt in verschillende werkgroepen en commissies. Dit zijn:
Werkgroep organisatie en financiën
De werkgroep organisatie & financiën is verantwoordelijk voor:
•    financiën van de stichting
•    subsidies en fondsenwerving
•    deelname aan evenementen als Tohopesate
•    administratie
•    coördinatie WMO
en is betrokken bij het opstellen van zaken als het klachtenreglement en het huishoudelijk reglement. Deze werkgroep houdt zich daarnaast bezig met de zorginfrastructuur, tuininrichting, thuistechnologie et cetera.
Werkgroep zorg en diensten
De werkgroep zorg & diensten is verantwoordelijk voor:
•    het uitwerken van de zorgvisie;
•    contacten met zorgverleners;
•    contacten met zorgverzekeraars;
•    het opstellen van plannen voor herindicatie;
•    het opstellen van een zorgfinancieringsplan (samen met werkgroep organisatie & financiën).
In een later stadium komt daarbij het evalueren van de zorgvisie en van individuele zorgovereenkomsten.
Werkgroep bouw en gebouwen
De werkgroep bouw en gebouwen is verantwoordelijk voor:
•    opstellen plan van wensen/plan van eisen individuele appartementen;
•    opstellen plan van wensen/plan van eisen gemeenschappelijke ruimten;
•    uitwerken van het totale ontwerp;
•    opstellen van individuele huurovereenkomsten en voorwaarden;
•    opstellen van samenwerkingsovereenkomsten woningcoöperatie et cetera.
In een later stadium houdt de werkgroep zich bezig met het inrichtingsplan gemeenschappelijke ruimten; inrichtingsplan tuin- en buitenruimten etc.
Werkgroep communicatie & PR
Sollicitatiecommissie
Inrichtingscommissie
Kennismakingscommissie
Tuincommissie


ANBI


Stichting De Dijk is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wij vermelden hiertoe de volgende gegevens.

De naam van de instelling: Stichting De Dijk
RSIN/fiscaal nummer: 820688587
Contactgegevens:
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wadloper 13
8265 TV  Kampen
tel.nr 038-3322582


Financiën


Om een appartementencomplex te realiseren, voor jongeren met een beperking, is geld nodig.
De jongeren huren het appartement. Kosten voor de inrichting van het appartement komen voor rekening van de jongeren/ouders.
Voor de kosten van de inrichting en aankleding van de gezamenlijke ruimtes, domotica, de tuininrichting en dergelijke zijn sponsoren voor Stichting de Dijk onmisbaar. Er zijn tal van mogelijkheden voor sponsoring en subsidies (zie de link 'helpen').

  

Copyright © 2017. All Rights Reserved.